Shopping Cart

Krepšelis tuščias

Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą UAB „BURIAM“ įm. kodas 305209341 (toliau – įmonė) rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje. Įmonė naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas., kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Slapukų naudojimas tinklapyje: tinklapyje slapukai nėra renkami.

Bendrosios nuostatos

Įmonė  jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Buriam“ valdomas elektronines sistemas. Įmonė gali naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavusi Jūsų sutikimą ir suteikdama galimybę reklamos atsisakyti.

UAB „BURIAM“ vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų Asmens duomenis UAB „BURIAM“  įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus); 

2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3. Spręsti klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu; 

4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

5. Atsakyti į Jūsų užklausas;
6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
3. UAB „BURIAM“,  gavus Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@buriam.lt

4. Įmonės  Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu info@buriam.lt  

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai skelbiami elektroninėje svetainėje www.burtai.eu .  Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@buriam.lt
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 20220307.

Pasirinkite produktus